Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van alle energienetbeheerders, staat voor een veilig, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem, dat de transitie naar een duurzame energievoorziening mogelijk maakt.

Waar staan de netbeheerders voor?
De energienetbeheerders willen een bijdrage leveren aan de doelstelling van 16% duurzame energie in 2023. Gas- en elektriciteitsnetten zijn een belangrijke randvoorwaarde om verduurzaming en energiebesparing mogelijk te maken.

Duurzame energie
De komende jaren staan de Nederlandse netbeheerders voor de uitdaging om het huidige energienet klaar te maken voor de toekomst en de transitie naar duurzame energiebronnen te faciliteren. Netbeheerders hebben een unieke positie in de energievoorziening en zijn in staat om de verduurzaming te versnellen. Dit vereist een regulering die ruimte biedt voor de noodzakelijke investeringen in de netten om deze verduurzaming mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn tweerichtingsverkeer op het net, de opslag van energie, smart grids, elektrisch vervoer en groen gas. De netbeheerders hebben met de Rijksoverheid afgesproken dat belemmerende regelgeving wordt aangepakt.

Energiebesparing
Bijna 40% van het Nederlandse energiegebruik vindt plaats in de gebouwde omgeving. Hier liggen kansen om de energiebesparing te versnellen. De komst van de slimme meter gekoppeld aan displays en energiebesparingdiensten kan dit proces versnellen. In samenwerking met Agentschap NL worden de besparingseffecten van de slimme meter onderzocht. Netbeheerders hebben daarnaast een instrument ontwikkeld voor gemeenten om het energiegebruik beter in beeld te krijgen.

Elektrisch vervoer
Nederland ontwikkelt zich tot aansprekend testland voor elektrisch rijden. Er wordt ingezet op 200.000 elektrische auto’s in 2020 met een voldoende dekkende en goed werkende laadinfrastructuur. De netbeheerders hebben via de Stichting E-laad het initiatief genomen om een basisinfrastructuur met 10.000 openbare oplaadpunten te realiseren. Hiertoe investeren de netbeheerders in totaal 25 miljoen euro uit eigen middelen. Daarmee willen de netbeheerders elektrisch vervoer in Nederland stimuleren maar vooral ook ervaring opdoen met de impact van elektrisch vervoer op het Nederlandse energienet.

Ketenbenadering
Gas- en elektriciteitsnetten zijn een belangrijke randvoorwaarde voor verduurzaming en energiebesparing. Om de verduurzaming in goede banen te leiden hebben de netbeheerders in het rapport ‘Net voor de Toekomst’ de op stapel staande veranderingen en de impact daarvan op de netten in kaart gebracht. Uit het rapport blijkt vooral dat onzekerheid rond het tempo en de vorm waarin de verduurzaming plaats vindt, het lastig maakt om toekomstbestendig te investeren. Netbeheer Nederland bepleit daarom voor een ketenbenadering in de energievoorziening waarbij netbeheerders in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwbouwgebieden om zo energieoptimale oplossingen aan te kunnen bieden. Daarnaast kunnen netbeheerders met hun ervaring en expertise een belangrijke rol vervullen als aanjager van nieuwe ontwikkelingen en door innovatieve projecten het elektriciteits- en gasnet zo optimaal mogelijk in te richten en af te stemmen op de toekomstige energievoorziening in Nederland.

Daarnaast willen netbeheerders meedoen bij proefprojecten met innovatieve technieken om met de ervaring en kennis die daarmee wordt opgebouwd over de invloed op het net tot meer optimale oplossingen te komen. Netbeheer Nederland gaat met alle betrokken partijen in gesprek (de overheden, de politiek, energieproducenten, energieleveranciers, de bouw- en installatiewereld, etc.) om breed gedragen oplossingen te vinden.

Ga naar de website van Netbeheer Nederland.